Regelgeving België

WET- EN REGELGEVING ROND DRONE-GEBRUIK IN BELGIE

Je hebt net een drone gekocht en je wilt hobbymatig gaan vliegen, en misschien wel foto's of video's maken vanuit de lucht. Aan welke wet- en regelgeving ben je dan gebonden? En welke regels gelden er als je professioneel in de weer wilt gaan met een multirotor of ander onbemand luchtvaartuig? Daarover gaat deze pagina.

Let wel: dit is geen bindend juridisch advies en we kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of geldigheid van deze informatie.

Speelgoed luchtvaartuigen (om te spelen)

Speelgoed is gedefinieerd in de Europese richtlijn 2009/48 EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed, als producten die (al dan niet uitsluitend) ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.

Dit betekent dat luchtvaartuigen die als speelgoed worden verkocht, ook als speelgoed dienen gebruikt te worden. Kinderen mogen er binnen en in de tuin mee spelen.

Model luchtvaartuigen voor recreatief en sportief gebruik

Op 29 juli 2013 werd een circulaire (GDF-01) gepubliceerd door het Directoraat-Generaal Luchtvaart betreffende

 • het gebruik van modelluchtvaartuigen
 • de aanleg van terreinen voor modelluchtvaartuigen
 • de vliegregels voor modelluchtvaartuigen
 • het organiseren van modelluchtvaartmeetings

Deze circulaire is van toepassing op het gebruik van radio bestuurde modelluchtvaartuigen met een maximum opstijgmassa van meer dan 1 kg en minder dan 150 kg. Dit voor sportieve en recreatieve doeleinden, die geen personen noch goederen vervoeren, die geen commerciële of professionele vluchten uitvoeren en die binnen het zichtbereik van de bestuurder vliegen.

De Circulaire bepaalt eveneens :

 • de procedures om een machtiging tot uitbating van een modelluchtvaartterrein te verkrijgen
 • de procedures voor de aanleg van een permanent of tijdelijk modelluchtvaartterrein waarop de modelluchtvaartuigen evolueren
 • de vliegzone waarin de modelluchtvaartuigen evolueren
 • de procedures voor de organisatie van een modelluchtvaartmeeting.

Dit betekent dat modelluchtvaartuigen enkel kunnen ingezet worden op de daartoe bestemde modelluchtvaartterreinen en onder geen beding daarbuiten.

De volledige lijst met modelluchtvaartterreinen erkend door het Directoraat-Generaal Luchtvaart is te vinden via:

https://www.mobilit.belgium.be/nl/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_luchthavens_lijst_modelluchtvaartterreinen.jsp

Vliegzone

De vliegzone wordt begrensd door een cilinder met als basis de grond, een maximum hoogte van 120 meter en een straal van maximum 400 meter vanuit het referentiepunt van het modelluchtvaartterrein, tenzij anders bepaald in de machtiging tot uitbating van het modelluchtvaartterrein.

Buiten de controlegebieden (CTR) van de burgerlijke luchthavens kan het Directoraat-Generaal Luchtvaart, op schriftelijk verzoek, de hoogte van de vliegzone tot 200 m boven de grond optrekken in het kader van:

 • modelluchtvaartmeetings
 • modelluchtvaartwedstrijden die worden georganiseerd door de modelluchtvaartclubs of de erkende verenigingen
 • proeven om een brevet te verkrijgen die georganiseerd worden door de erkende verenigingen

Professioneel gebruik

Vluchten met onbemande luchtvaartuigen voor professionele doeleinden vallen niet onder de Circulaire GDF-01 en kunnen tot op vandaag nog niet toegelaten worden in het Belgische luchtruim.

Deze luchtvaartuigen voldoen niet aan de toelatingsvoorwaarden van artikel 40 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart. Zij beschikken niet over een certificaat van luchtwaardigheid, zijn niet ingeschreven in het luchtvaartregister en de piloten beschikken niet over een pilotenvergunning.

Onder strikte voorwaarden kan het Directoraat-Generaal Luchtvaart wel een toelating afleveren voor het uitvoeren van testvluchten (testen van het luchtvaartuig of testen van de nuttige lading) en vluchten voor wetenschappelijke doeleinden met een onbemand luchtvaartuig. Bovendien heeft het Directoraat-Generaal Luchtvaart een nieuw Koninklijk Besluit gemaakt om specifiek het gebruik van onbemande luchtvaartuigen voor professionele doeleinden in het Belgisch luchtruim te regelen.

Na publicatie van de Koninklijk Besluit zullen onbemande luchtvaartuigen voor professioneel op basis van een technisch dossier en een veiligheidsanalyserapport kunnen ingeschreven worden in het luchtvaartregister, kunnen de piloten een theorie-examen en een praktijkexamen afleggen voor het behalen van de pilotenvergunning en kunnen de organisaties op basis van een operationeel handboek voor de uit te voeren missies een uitbatingsvergunning bekomen. In het Koninklijk Besluit zijn ook de vliegverkeersregels opgenomen waaraan de onbemande luchtvaartuigen moeten voldoen. Zij krijgen beperkte toegang tot het luchtruim. In een tweede fase kunnen amendementen aan het Koninklijk Besluit op termijn leiden tot een bredere toegang tot het luchtruim.

Luchtvaartuigen lichter dan 1 kg

In geval van professioneel gebruik dienen deze luchtvaartuigen de regels opgenomen in het Koninklijk Besluit vermeld hierboven te volgen. Daar is het toepassingsgebied van 0 kg tot 150 kg.

In geval van recreatief en sportief gebruik is de Circulaire GDF-01 niet van toepassing en valt men terug op de basis, namelijk het Koninklijk Besluit van 15 maart 1954 waarbij er enkel mag gevlogen worden met luchtvaartuigen die beschikken over een certificaat van luchtwaardigheid, ingeschreven zijn in het luchtvaartregister en bediend worden door piloten met een vergunning.

Lees hier de volledige circulaire GDF-01.

Deze tekst is opgemaakt in samenwerking met FOD Mobiliteit en Vervoer en bevat dus correcte informatie betreffende onbemande vluchten boven Belgisch grondgebied.

Update: vanaf 25 april 2016 is de nieuwe wetgeving van kracht. We hebben deze kort samengevat in een nieuw blog artikel. Lees op volgende link alles over de nieuwe Belgische drone wetgeving!


Tekst hier invullen...